Allmänna villkor

Allmänna villkor för Dualia AB, organisationsnummer: 556923-2621

Senast reviderat: 31 mars 2023

Tillämpning

 • Dessa allmänna villkor gäller för samtliga pågående och kommande uppdrag som utförs av Dualia AB (nedan ”Dualia” eller ”byrån”).
 • Det faller på kunden att vara införstådd i dessa allmänna villkor i samband med acceptans av en från Dualia AB lämnad offert.

Betalningsvillkor

 • För projekt överstigande 40 000 SEK kommer delbetalning att ske, med 30% av den totala kostnaden debiterad vid orderbekräftelse, om inget annat anges. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum.
 • I vissa fall, beroende på projektets omfattning och längd, kan ytterligare delbetalningar krävas vid specifika projektetapper eller milstolpar. Exempelvis kan en extra betalning om 30% av den totala kostnaden krävas vid halvtidskontrollen, och den återstående 40% vid projektets slutförande.
 • Om en kund inte betalar inom 30 dagar från fakturadatum kan ränta på försenad betalning komma att debiteras enligt räntelagen (1975:635) baserat på gällande referensränta plus 8 procentenheter. Om försenad betalning kvarstår efter påminnelser kan ärendet överlämnas till inkasso för vidare åtgärder.
 • I vissa fall kan Dualia AB även kräva att kunden ställer en säkerhet för betalning, exempelvis i form av en bankgaranti, särskilt om projektet innebär stora ekonomiska risker eller om kunden har en historik av försenade betalningar.
 • För återkommande tjänster, som exempelvis abonnemangstjänster eller supportavtal, kan betalning ske på månadsbasis, kvartalsvis eller årsvis, beroende på avtalets villkor. Om betalningen för en återkommande tjänst inte sker i tid, kan tjänsten komma att avbrytas tills dess att full betalning erhållits.

Revideringar och ytterligare arbete

 • Kreativt arbete inkluderar två revideringsomgångar. Eventuella ytterligare justeringar utöver de två omgångarna kommer att faktureras enligt Dualia AB:s standard timtaxor för de involverade rollerna.
 • Arbete som kräver brådskande uppmärksamhet eller arbete utanför normala arbetstider faktureras, vilket beslutas från fall till fall, med en extra avgift om 100% av standard timtaxan enligt Standard rate card som kan lämnas ut på begäran.

Garantier och ansvarsbegränsningar

Dualia AB strävar efter att erbjuda högkvalitativa tjänster och produkter. För detta ändamål lämnar Dualia AB följande garantier:

 • Dualia AB garanterar att tjänster och produkter som levereras till kunden utförs enligt god yrkessed och inom ramen för vad som anses vara god praxis inom den aktuella branschen.
 • Dualia AB garanterar att alla anställda och underleverantörer som utför tjänster för kunden har erforderlig kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt.

Ansvarsbegränsningar

 • Dualia AB ansvarar inte för förluster eller skador som orsakats av förseningar eller avbrott som orsakats av omständigheter utanför Dualia AB:s rimliga kontroll, såsom (men ej begränsat till) strejker, lockouter, brand, krig, terrorism, naturkatastrofer eller andra force majeure-händelser.
 • Dualia AB ansvarar inte för eventuella förseningar i samarbetsprojekt vid, exempelvis men ej begränsat till, sen återkoppling eller leverans från kund, och kan i särskilda fall komma att begära ersättning för förlorad arbetsintäkt om tid avsatts för arbete med kundens projekt men där arbetet ej kunnat genomföras på grund av, exempelvis men ej begränsat till, försenad återkoppling eller leverans. I sådana fall ersätts Dualia AB med 100% av standard timtaxan för involverad roll enligt Standard rate card som kan lämnas ut på begäran.
 • Dualia AB:s ansvar för eventuella direkta skador som orsakats av byråns försummelse eller avsiktliga handlingar är begränsat till den summa som kunden har betalat för det aktuella uppdraget, dock högst 200 000 SEK.
 • Dualia AB:s ansvar är begränsat till den skada som kunden faktiskt lidit. Därför ska byråns ansvar reduceras med alla belopp som kan utfås enligt försäkring som tecknats av kund, eller som tecknats till förmån för kund. Dualia AB ska inte ha något ansvar mot tredje man på grund av kundens användning av tillhandahållna tjänster.
 • Dualia AB ansvarar inte för indirekta skador, såsom förlorad inkomst, förlorad goodwill, eller andra liknande förluster som uppkommit på grund av tjänster eller produkter som levererats av byrån.
 • Om kunden anser att fel föreligger i utförd tjänst, ska detta meddelas skriftligen så snart kunden har blivit medveten om de omständigheter på vilka kunden grundar sitt krav. Krav ska alltid framställas senast sex månader efter att uppdraget avslutades. Vid skada ska kund framställa skriftligt krav senast sex månader efter att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts.
 • Om Dualia AB avbryter ett uppdrag eller avtal med kund på grund av omständighet som beror på kunden eller skyldighet enligt lag, ska Dualia AB inte ha något ansvar för eventuella skador som detta leder till.

Underleverantörer

 • Dualia AB förbehåller sig rätten att anlita underleverantörer för att utföra delar av eller hela projektet, om det anses nödvändigt eller lämpligt. Dualia AB ansvarar för att alla underleverantörer som anlitas följer gällande lagar, regler och bestämmelser samt dessa Allmänna villkor. Dualia AB ansvarar även för att säkerställa att underleverantörer utför arbetet enligt de kvalitetsstandarder och tidsramar som överenskommits mellan Dualia AB och kunden.
 • Dualia AB förblir huvudansvarig gentemot kunden för alla aspekter av projektet, inklusive arbete som utförs av underleverantörer. Detta innebär att Dualia AB är ansvarig för eventuella fel, brister eller försummelser som begås av underleverantörer och för att rätta till sådana problem i enlighet med dessa Allmänna villkor.
 • Om kunden kräver att Dualia AB använder en specifik underleverantör för en del av projektet, är det kundens ansvar att säkerställa att underleverantören följer alla gällande lagar, regler och bestämmelser. Dualia AB ska i sådana fall inte hållas ansvarig för eventuella fel, brister eller försummelser som begås av den underleverantör som kunden utsett.

Immateriella rättigheter

 • Alla immateriella rättigheter, såsom upphovsrätt, varumärken och designrättigheter som skapas av Dualia AB i samband med uppdraget tillhör Dualia AB fram till dess att full betalning för uppdraget har erhållits. Efter full betalning övergår dessa rättigheter till kunden.
 • Rättigheterna till det råmaterial som exempelvis men inte begränsat till produktionsfiler, tillhör Dualia AB men får inte användas för andra ändamål om inte överenskommet med kunden. Om kunden önskar använda det producerade materialet på andra sätt än de som anges i projektbeskrivningen måste Dualia AB kontaktas för att omförhandla eventuella användningsrättigheter, såsom musikrättigheter.
 • Dualia AB förbehåller sig rätten att använda material som finns till allmän kännedom och skapats i samband med uppdraget för egna marknadsföringsändamål, såsom att inkludera dem i byråns portfolio, referenser eller andra presentationsmaterial, om inte annat avtalats skriftligen.

Sekretess

 • Dualia AB och dess anställda och underleverantörer förbinder sig att iaktta sekretess om alla uppgifter som kan betraktas som konfidentiella och som erhållits i samband med uppdraget. Denna sekretesskyldighet gäller även efter det att uppdraget har avslutats och omfattar såväl kundens affärs- och driftshemligheter som personuppgifter.

Avtalstid och uppsägning

 • Om inget annat avtalats, gäller dessa allmänna villkor under hela den tid som Dualia AB utför tjänster för kunden.
 • Om kunden önskar avbryta ett pågående uppdrag, ska detta meddelas Dualia AB skriftligen. Kunden är då skyldig att betala för allt utfört arbete fram till uppsägningstidpunkten samt eventuella kostnader för återstående delar av uppdraget som Dualia AB redan är förpliktigade att betala.
 • Om Dualia AB avbryter ett uppdrag eller avtal med kund på grund av omständighet som beror på kunden eller skyldighet enligt lag, är kunden skyldig att betala för allt utfört arbete fram till uppsägningstidpunkten samt eventuella kostnader för återstående delar av uppdraget som Dualia AB redan är förpliktigade att betala.

Tvistlösning

 • Tvister som rör dessa allmänna villkor, eller uppdrag som utförts av Dualia AB, ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om parterna inte kan enas, ska tvisten prövas enligt reglerna om förenklat skiljeförfarande vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Ändringar av allmänna villkor

 • Dualia AB förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor. Ändringar träder i kraft när de har meddelats kunden skriftligen eller via e-post. Om kunden inte accepterar ändringarna har kunden rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Övrigt

 • Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor anses ogiltig eller icke verkställbar, ska detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten av de övriga bestämmelserna. Den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen ersätts av en giltig och verkställbar bestämmelse som i största möjliga mån motsvarar den ursprungliga bestämmelsens syfte och avsikt.
 • Dessa allmänna villkor utgör hela avtalet mellan Dualia AB och kunden och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga överenskommelser, förståelser och avtal som rör samma ämne. Inga ändringar av dessa allmänna villkor är bindande för någon part om de inte har godkänts skriftligen av båda parter.
 • I och med att kunden accepterar dessa allmänna villkor samtycker kunden även till att Dualia AB får behandla personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, såsom EU:s dataskyddsförordning (GDPR). För mer information om hur Dualia AB behandlar personuppgifter, vänligen se vår integritetspolicy.

Get in touch

>